Офис: г. Ижевск

ул. Пушкинская д. 241.

e-mail:

dipl555@gmail.com

Телефон:

8(950) 829-01-15

Магазин готовых работ

Для приобретения товара, добавьте его в корзину и проследуйте дальнейшим инструкциям.

Модернізація гідроприводу скребкового конвеєру із урахуванням кінематики і динаміки руху

1000,00 

Описание

Об’єкт дослідження — скребачковий конвеєр типа СП250.12.
Ціль роботи – модернізація гідроприводу скребкового конвеєру із урахуванням кінематики і динаміки руху
В проекті виконано кінематичний, динамічний аналіз та синтез гідроприводу типу ПМК скребачкового конвеєру типа СП250.12.
Аналіз кінематичних діаграм переміщення, швидкості і прискорення ведучого поршня показує, що вони мають періодичний характер і можуть бути представлені рядами Фур’є.
Кінематичний аналіз, проведений для випадку рівномірного обертання зірочки (кривошипа), показує, що такий закон обертання може бути реалізований кіне-матично, якщо реалізувати отриманий закон поступального переміщення поршня.
ПРИВІД МАЛОГАБАРИТНИЙ КОНВЕЄРУ ПМК, ШАХТНИЙ СКРЕ-БАЧКОВИЙ КОНВЕЄР СП250.12
Вступ……………………………………………………………………………….
1 Аналіз існуючих типів конвеєрів………………………………………………
2 Силовий аналіз приводу конвеєра……………………………………………
2.1 Теоретичний тяговий розрахунок конвеєра СП250.12…………………….
2.2 Експлуатаційний тяговий розрахунок конвеєра СП250.12………………..
2.3 Визначення моментів інерції приводу конвеєра і його вузлів…………….
2.4 Рушійний момент гідроприводу і момент опору руху……………………..
2.5 Дослідження резонансних режимів………………………………………….
2.6 Висновки до розділу 2…………………………………………………………
3 Розрахунок тягового органа на міцність………………………………………
4 Економічний ефект від упровадження у виробництво гідравлічного приво-ду…………………………………………………………………………………..
5 Розрахунок освітленості у відкаточному штреку……………………………
6 Розробка програмного забезпечення для розрахунку скребкових конвеє-рів…………………………………………………………………………………….
6.1 Огляд методів розрахунку конвеєрів………………………………………….
6.2 Методика тягового розрахунку конвеєрів……………………………………
6.3. Розробка автоматизованої системи розрахунку скребкових конвеєрів…..
6.4 Аналіз існуючого прототипу………………………………………………….
7 Кінематичний аналіз кривошипно-кулісного механізму………………….
7.1 Визначення вихідних даних для кінематичного аналізу механізму……….
7.2 Побудова планів швидкостей…………………………………………………
7.3 Визначення швидкості і прискорення поршня методом діаграм………….
7.4 Визначення кутової швидкості і прискорення куліси……………………….
7.5 Висновки до розділу 7…………………………………………………….. …
Список літератури……………………………………………………………
Досвід експлуатації об’ємних гідравлічних приводів будівельних і до-рожніх машин показав їхню значну перевагу перед двигунами внутрішнього згоряння, асинхронним електродвигуном з живильником від силової мережі і дизель-електричного приводу .
Гідравлічний привід служить для повідомлення обертального, посту-пального і зворотно-поступального руху виконавчим механізмам і робочому органу машини. Гідравлічний привід складається з насоса, системи розподілу, бака з рідиною, сполучних трубопроводів і гідравлічних двигунів у виді силових гідравлічних циліндрів з чи поршнем гідромоторів обертальної дії. У гідро двигунах тиск робочої рідини перетвориться в поступальний рух поршня з чи штоком в обертальний рух ротора, зв’язаних з робочим органом.
Основними достоїнствами гідравлічного приводу в порівнянні з меха-нічним є: компактність конструкції, економічність, надійність, безступінчасте регулювання в широкому діапазоні швидкостей, запобігання механізму від перевантаження, зручність керування і реверсування, простота перетворення поступального руху в обертальне.
З огляду на складні умови роботи скребкових конвеєрів у вибої, особ-ливо на тонких шарах, ставиться задача створити гідравлічний об’ємний (статичний) привід скребкових конвеєрів для роботи в прохідницькому й очисному механізованому комплексах при видобутку корисних копалин.
Такий привід забезпечить:
— зниження динамічних навантажень у тяговому ланцюзі;
— запобігання тягового ланцюга від пориву при її заклинюванні за ра-хунок спрацьовування запобіжного клапана в гідросистемі;
— регулювання швидкості тягового ланцюга в широких межах;
— плавний пуск конвеєра при його повному завантаженні;
— рівномірний розподіл навантаження між приводами;
— компактність конструкції в порівнянні з існуючими електропри-водами з гідромуфтою й отже мала вага;
— економічність і надійність роботи;
— зручність керування.
— гідропривід дозволяє при використанні механізованих комплексів працювати на непаленій емульсії від гідросистеми механізованої кріпи;
— спрощує розміщення приводу в стиснутих умовах підготовчих гір-ських вироблень за рахунок можливості розташування приводу в кінцевих секціях механізованої кріпи, у результаті чого зникає необхідність вручну перекріплять над приводом покрівлю після кожної пересувки конвеєра;
— скорочення довжини ніш і надання можливості переходу на без-нишевую виїмку вугілля;
— підвищує безпека роботи на сполученні лави зі штреком.
При використанні статичного чи об’ємного гідроприводу для скреб-кових конвеєрів необхідно поступальний рух поршня трансформувати в обертальний рух зірочки. Це може бути доступно застосуванням кривоши-пно-ползунного механізму і кулісного механізму з обертовою чи хитною кулісою . Виходячи з вимоги малих габаритів приводу приймаємо до ро-зробки кулісний об’ємний гідропривід з хитною кулісою. Для забезпечення пуску конвеєра необхідно мати мінімум два таких приводи, кривошипи яких установлені на одному валу під кутом 90 чи 120.
1 Добронравов С. С., Сергеев В. П., Строительные машины.- М.: Высш. школа, 1981.
2 Артоболевский И. И., Теория механизмов и машин.- М.: Наука, 1975.
3 SU, авторское свидетельство 334136, кл. B 65 G 1 / 2, 1972
4 SU, авторское свидетельство 1350374, кл. E 21 C 29 / 00, 1987.
5 SU, авторское свидетельство 832108, кл . F 03 C 1 / 02, 1981
6 Патент 2109946. Гидромеханический привод горной машины Бодрунов Л. Д., Пр. 10.01.96
7 Колчин Н. И., Мовнин М. С., Теория механизмов и машин.- М.: Судпромгиз, 1963.
8 РТМ 12. 44. 045 – 81. Руководящий технический материал. Конвейеры шахтные скребковые. Тяговый расчет.

9 форматов А1-АВТОКАД

adminСвяжитесь с нами в один клик


    Узнайте стоимость

    Отправьте заявку и наши специалисты рассчитают стоимость с учетом персональных скидок и акций

    Отправьте методичку